Externe veiligheid

Risicovolle activiteiten zoals de opslag, productie en verwerking van gevaarlijke stoffen zijn van invloed op het leefmilieu van de mensen die in de omgeving van deze activiteiten wonen of werken. Dit wordt externe veiligheid genoemd. In het kader van externe veiligheid werken wij nauw samen met onze collega’s van Reijngoud Veiligheid.

Externe veiligheid is in veel omgevingsvergunningen een belangrijk aspect. Het is de taak van de overheid om burgers te beschermen tegen de risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Dit probeert men door bijvoorbeeld voldoende afstand te creëren tussen risicovolle inrichtingen en woonwijken. De voorschriften worden vaak vastgelegd in de omgevingsvergunning.

De regels met betrekking tot externe veiligheid zijn in diverse wetten en regelingen vastgelegd. Onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en bij behorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Maar ook de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Sinds 28 oktober 2004 is de BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) in werking getreden. Indien u gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt en/of opslaat dan is de kans groot dat het Bevi voor u van toepassing is. Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat daarbij onder meer om bedrijven die grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig hebben of verwerken, onder andere:

  • BRZO bedrijven,
  • LPG-tankstations,
  • Op- en overslagplaatsen gevaarlijke stoffen (PGS),
  • Ammoniakkoelinstallaties en spoorwegemplacementen.

Dit betekent dat het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) in kaart moeten worden gebracht met behulp van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). In een aantal gevallen worden hiervoor de vaste afstanden uit het Revi aangehouden. Indien een berekening moet worden uitgevoerd, voeren onze collega’s van Reijngoud Veiligheid deze uit met het voorgeschreven programma Safeti-NL.

Besluit risico zware ongevallen (BRZO)

In Nederland zijn ongeveer 400 BRZO bedrijven gevestigd. Een BRZO bedrijf moet voldoen aan de Europese SEVESO III richtlijn. Deze richtlijn is in Nederland vertaald naar het BRZO 2015 en het RRZO 2015

In het kader van het BRZO 2015 dient een bedrijf aan verschillende verplichtingen te voldoen. Afhankelijk van het type bedrijf kan het bevoegd gezag de volgende stukken eisen:

  • een kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
  • een milieu risicoanalyse (MRA)
  • een veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
  • een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO)
  • een Veiligheidsrapport (VR)
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt