Veiligheidsrapportage (VR)

De exploitant van een hogedrempelinrichting stelt een veiligheidsrapport op en zorgt ervoor dat in de inrichting een veiligheidsrapport aanwezig is dat de actuele stand van zaken met betrekking tot de veiligheid van de betrokken inrichting weergeeft.

Het veiligheidsrapport bevat ten minste de gegevens en beschrijvingen, bedoeld in bijlage II van de SEVESO richtlijn, op zodanige wijze dat wordt aangetoond dat:

  • een preventiebeleid voor zware ongevallen en een veiligheidsbeheerssysteem zijn ingevoerd;
  • de gevaren van zware ongevallen en ongevalscenario’s zijn geïdentificeerd en de nodige maatregelen zijn getroffen om die zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken;
  • het ontwerp, de constructie, de exploitatie en het onderhoud van alle met de werking van de inrichting samenhangende installaties, opslagplaatsen, apparatuur en infrastructuur die in verband staan met de gevaren van een zwaar ongeval binnen de inrichting, voldoende veilig en betrouwbaar zijn; en
  • een intern noodplan is ingevoerd.

Voor BRZO-inrichtingen waarbij de hoge drempelwaarde uit het BRZO 2015 wordt overschreden geldt verder dat bij de aanvraag een veiligheidsrapport (VR) eerste fase moet worden gevoegd (in de praktijk aangeduid met ‘gesterde delen VR’). De hiervoor benodigde gegevens zijn in de richtlijn PGS 6 aangegeven door middel van asterisken.  Een QRA maakt daar bijvoorbeeld deel van uit. Vóór het in werking nemen van de inrichting dient een volledig VR ingediend te worden.

Reijngoud Veiligheid kan u ondersteunen en adviseren bij het opstellen van de gesterde delen van een veiligheidsrapportage, en een volledige veiligheidsrapportage. Bij het opstellen van een veiligheidsrapportage kan gekozen worden voor coaching bij het opstellen van het veiligheidsrapport. Hierbij stelt het bedrijf zelf het Veiligheidsrapport op en maakt hierbij gebruikt van onze expertise. Er kan ook voor gekozen worden dat wij het veiligheidsrapport volledig opstellen (hierbij wordt een beperkt inbreng van de opdrachtgever verlangd).

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt