Milieu risicoanalyse (MRA)

Een belangrijk onderdeel van het veiligheidsrapport voor hoogdrempelige BRZO2015/SevesoIII-bedrijven vormt de milieurisicoanalyse (MRA). Met behulp hiervan worden de risico’s voor een onvoorziene lozing naar het oppervlaktewater en/of de ontvangende RWZI in kaart gebracht. Dat gebeurt door samen met het bedrijf na te gaan welke afstroomroutes er voor aquatoxische stoffen en stoffen die de werking van een RWZI negatief zouden kunnen beïnvloeden mogelijk zijn om bij een spill in het oppervlaktewater en of riool terecht te komen. Op basis van die analyse worden de risico’s bepaald inclusief de eventueel te nemen maatregelen om te komen tot een aanvaardbaar risico.

Omdat het rapport “Integrale inpak van risico’s van onvoorziene lozingen” (CIW, 2000) een zogenaamd BBT document is dat genoemd wordt in de Bijlage “Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de regeling omgevingsrecht (MOR)” is het opstellen van een MRA niet alleen voor hoogdrempelige BRZO2015/SevesoIII-bedrijven een verplichting. Het bevoegd gezag kan ook verzoeken om een MRA op te stellen in een procedure aanvraag omgevingsvergunning milieu.

Reijngoud heeft specialisten welke een MRA kunnen opstellen met gebruik van de PROTEUS modelleringssoftware. Belangrijk is de aanpak en formuleren van de uitgangspunten bij het opstellen van een dergelijke MRA modellering. Er moeten juiste keuzes, inclusief een selectie op basis van drempelwaarden, gemaakt worden met betrekking tot de te hanteren (model)stoffen, de afstroomroutes, opvangvoorzieningen, overige technische en organisatorische maatregelen.

De specialisten van Reijngoud zijn goed op de hoogte van eigenschappen van (gevaarlijke) waterbezwaarlijke en RWZI beïnvloedende stoffen, de technische voorzieningen en opstellen van procedures voor de organisatorische maatregelen. Op deze wijze wordt een MRA zodanig opgesteld dat deze past bij de (beoogde) bedrijfsvoering.

Naast de modellering in PROTEUS wordt er ook een beschrijving van de “stand der veiligheidstechniek” gemaakt. Dit is tevens een BBT document dat wordt getoetst. In geval van afwijken hierop zal gelijkwaardigheid moeten worden gemotiveerd. Belangrijk is dat een MRA wordt uitgevoerd voorafgaand aan de bouw van de eventuele “opvang”-voorzieningen en riolering zodat vooraf de juiste maatregelen worden genomen.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt