Bevi

Sinds 28 oktober 2004 is de BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) in werking getreden en dit kan grote gevolgen hebben met betrekking tot de toekomst van uw bedrijf. Uit de BEVI volgen onder andere veiligheidsafstanden rond risicovolle bedrijven ten opzichte van de omgeving. Wanneer het bedrijf een risico vormt naar de direct omgeving kan het resultaat zijn dat een bedrijf gesaneerd moet worden of dat woningen moeten worden afgebroken.

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het gaat daarbij onder meer om bedrijven die grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig hebben of verwerken:

  • BRZO bedrijven,
  • LPG-tankstations,
  • Op- en overslagplaatsen gevaarlijke stoffen (PGS),
  • Ammoniakkoelinstallaties en spoorwegemplacementen.

Het besluit bevat eisen voor het plaatsgebonden risico (PR) en regels voor het groepsrisico (GR). Diensten die Reijngoud Veiligheid kan aanbieden op het gebied van externe veiligheid zijn o.a.:

  • Opslag gevaarlijke stoffen
  • Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
  • BRZO
  • Intern/bedrijfsnoodplan
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt