Bedrijfsbrandweer rapportage (BBR)

In de bedrijfsbrandweer rapportage worden brandweer scenario’s uitgewerkt, op basis waarvan het bevoegd gezag een besluit kan nemen om een inrichting wel of niet aan te wijzen voor het hebben van een bedrijfsbrandweer.

Het Besluit veiligheidsregio’s bevat nadere regels om tot aanwijzing van een bedrijfsbrandweer over te gaan bij die inrichtingen die in geval van een brand of ongeval een bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de openbare veiligheid. Het besluit verstaat onder een bedrijfsbrandweer:

“De organisatie van mensen en middelen die tot doel heeft het bestrijden van branden en ongevallen op het terrein van de inrichting”.

De beoordeling of de inrichting bij brand of ongevallen een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kan opleveren, vindt plaats nadat het bevoegd gezag een rapport inzake de bedrijfsbrandweer (bedrijfsbrandweer rapportage) van de inrichting heeft ontvangen. Wanneer uit het rapport blijkt dat een brand of een ongeval geen bijzondere gevaren voor de openbare veiligheid oplevert, vindt geen aanwijzing plaats. Er vindt evenmin een aanwijzing plaats als de inrichting weliswaar bij brand of ongeval een bijzonder gevaar vormt, maar er voldoende voorzieningen zijn getroffen.

Aan het besluit de inrichting niet aan te wijzen kunnen voorwaarden worden verbonden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de voorzieningen die de inrichting dient te treffen en die minimaal gelijkwaardig zijn aan het hebben van een bedrijfsbrandweer.

Reijngoud Veiligheid kan voor uw organisatie een bedrijfsbrandweer rapportage opstellen. Daarnaast kunnen wij u adviseren en ondersteunen gedurende het traject bij een eventuele aanwijzing voor een bedrijfsbrandweer, en bij de implementatie hiervan.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt