Uitgangspuntendocument PGS 15 (UPD PGS-15)

Indien in een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen waarin conform beschermingsniveau 1 moet zijn gerealiseerd (de aanwezigheid van een automatische brandbeveiligingsinstallatie) moet de vergunninghouder beschikken over een uitgangspuntendocument (UPD), waarin alle van belang zijnde gegevens zijn opgenomen ten behoeve van een goed ontwerp en een goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie. In het uitgangspuntendocument moeten ten minste de onderstaande voorschriften worden opgenomen. Zie ook de beschrijving van de belangrijke functies van een uitgangspuntendocument.

  • Informatie over het gebruik van de opslagvoorziening, de soort opgeslagen stoffen en de wijze van opslag.
  • De resultaten van een risicoafweging die ten grondslag ligt aan het te kiezen brandbeveiligingsinstallatie (onder vermelding van de gebruikte normen en voorschriften).
  • Een opsomming van de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen die tijdens het gebruik van de opslagvoorziening beschikbaar moeten zijn.
  • De kwaliteitscriteria, de prestatie-eisen en ontwerpnormen voor de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen.
  • De wijze waarop en de frequentie waarin de vergunninghouder aantoont dat de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria.

De onderdelen van het uitgangspuntendocument die betrekking hebben op de goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie moeten zijn beoordeeld door een inspectie-instelling. Bij deze beoordeling moet worden nagegaan of het uitgangspuntendocument in overeenstemming is met de voor de desbetreffende brandbeveiligingsinstallatie geldende ontwerpnorm.

Het uitgangspuntendocument, inclusief het bewijs van beoordeling door de inspectie-instelling, moet zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag, voordat met de aanleg van de brandbeveiligingsinstallatie(s) wordt begonnen.

Elke vijf jaar moeten de onderdelen van het goedgekeurde uitgangspuntendocument die betrekking hebben op de goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie op actualiteit worden beoordeeld door een inspectie-instelling als in de vorige alinea bedoeld. De beoordeling bestaat in ieder geval uit een beoordeling van de gehanteerde uitgangspunten en normen in het uitgangspuntendocument in relatie tot de op het huidige moment te hanteren uitgangspunten en normen en in relatie tot eventuele doorgevoerde wijzigingen.

Reijngoud Veiligheid kan voor uw opslag van verpakte gevaarlijke stoffen met beschermingsniveau 1 een uitgangspuntendocument PGS-15 (UPD PGS-15) opstellen. Het UPD PGS-15 zal specifiek voor uw opslagvoorziening worden opgesteld. Dit maatwerk zorgt ervoor dat de opslagvoorziening zal voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en zal aansluiten bij uw productie en logistieke werkzaamheden.

Naast het opstellen van het UPD PGS-15, kunnen wij voor u ook het gehele traject begeleiden voor het laten goedkeuren en beoordelen van het UPD PGS-15 door een inspectie-instelling en het bevoegd gezag.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt