Gelijkwaardigheid

Hoewel het Bouwbesluit eisen stelt aan nieuwbouw en bestaande bouw is het mogelijk af te wijken aan de gestelde “prestatie-eisen”, mits daardoor een vorm van gelijkwaardige veiligheid ontstaat (gelijkwaardigheidsbeginsel).

Met name voor industriegebouwen (realisatie van grote brandcompartimenten) en parkeergarages zijn hiervoor reeds geaccepteerde normen ontwikkeld. Door aan te tonen dat voldaan wordt aan deze normen kan ook voor afwijkende situaties een omgevingsvergunning voor bouw worden afgegeven.

Daarentegen zijn meerdere vormen van gelijkwaardigheid te realiseren en kan, door een juiste onderbouwing, toch voldaan worden aan de functionele eis van het Bouwbesluit: een (brand)veilig gebouw.

Grote brandcompartimenten

Hoewel in het Bouwbesluit een maximum brandcompartimentgrootte is vastgelegd (1.000 of 2.500 m2 voor nieuwbouw) is het mogelijk om via de NEN 6060 een vorm van gelijkwaardige veiligheid te realiseren voor grotere brandcompartimenten.

Om de maximaal toegestane compartimentgrootte te kunnen bepalen schrijft de NEN 6060 oppervlakte en brandwerendheidsberekeningen voor. Deze zijn gebaseerd op de aanwezige vuurlast in het brandcompartiment en het gewenste maatregelenpakket. Op basis hiervan kan de noodzakelijk brandwerendheid van de gevels, interne scheidingswanden en het voorzieningenniveau worden bepaald.

Het toepassen van de NEN 6060 kan met name zinvol zijn voor industriegebouwen, maar ook voor andere gebruiksfuncties kan realisatie gewenst zijn. Dit om het aantal brandwerende scheidingen in het gebouw te verminderen en zo te besparen op de bouwkosten.

Reijngoud Veiligheid heeft ruime ervaring in het toepassen van de NEN 6060 en het opstellen van brandveiligheidsrapportages welke behoren tot de bouwaanvraag. Ook de toepassing van de handreiking grote brandcompartimenten (alternatieve methodiek) behoort tot de mogelijkheden.

Veilig vluchten

In het Bouwbesluit zijn veel zaken opgenomen welke betrekking hebben op het veilig vluchten tijdens een brand of calamiteit. Zo gelden specifieke vluchteisen vanuit beschermde subbrandcompartimenten, subbrandcompartimenten en brandcompartimenten. Deze eisen hebben betrekking op het aantal personen in de betreffende verblijfsruimte of verblijfsgebied, de afstanden, en de daaraan toegekende gebruiksfunctie.

Daarnaast worden eisen gesteld aan de hoeveelheid vluchtdeuren, de draairichting daarvan en de totale breedte van de uitgang. Om te kunnen beoordelen of de vluchtroutes voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit dient een brandcompartiment te worden ingedeeld in subbrandcompartimenten of dienen voldoende vluchtmogelijkheden te worden gerealiseerd. In geval van meerdere verdiepingen welke aangewezen zijn op trappenhuizen dient de doorstroom- en opvangcapaciteit te worden bepaald.

Indien niet voldaan kan worden aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit kan Reijngoud Veiligheid middels gelijkwaardigheidstechnieken aantonen dat voldaan wordt aan de functionele eis. Technische, organisatorische en/of rekenkundige maatregelen behoren hierbij tot de mogelijkheden.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt