Brandveiligheidsrapportages

Bij het indienen van de omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen en/of milieu) kan Reijngoud Veiligheid u ondersteuning bieden. Alle brandveiligheidsaspecten zullen worden beoordeeld en gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage welke naast toetsingsdocument voor het bevoegd gezag tevens door u gebruikt kan worden bij de realisatie van het gebouw.

De brandveiligheidsrapportage bestaat uit de volgende onderdelen en is mogelijk aan te vullen met een beschouwing op basis van de NEN 6060, Handreiking grote brandcompartimenten en andere gelijkwaardigheidsbepalingen.

 • Bepalen (eis) constructie;
 • Projectie van brandcompartimenten;
 • Bepalen Weerstand tegen Brandoverslag en Branddoorslag (WBDBO)
 • Berekening permanente vuurlast (voor reductie hoofddraagconstructie)
 • Projectie van diverse veiligheidsvoorzieningen;
 • Bepalen type ontruimings- en brandmeldinstallatie;
 • Eisen voor ontvluchting;
 • Projectie subbrandcompartimenten;
 • Bepalen capaciteit vluchtwegen;
 • Bepalen doorstroom- en opvangcapaciteit trappenhuizen;
 • Toetsing vluchtwegafstanden.

Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB) / Masterplan Brandveiligheid (MPB)

De praktijk laat zien dat door een goede informatievoorziening over de brandbeveiligingsmaatregelen het traject van vergunningverlening minder tijd vergt. Als er voor een bouwwerk een document beschikbaar is met de informatie uit een IPB (ook wel Masterplan brandveiligheid genoemd), dan is voor alle partijen die betrokken zijn bij de brandbeveiliging in en rond dat bouwwerk de minimaal benodigde informatie beschikbaar.

De uniforme methodiek van het Integraal Plan Brandbeveiliging uit het CCV-model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken leidt tot een herkenbare structuur en een overzichtelijke opbouw van het rapport. Indien het IPB volgens dit systeem is opgezet en bij de vergunningaanvraag wordt ingediend, kan dit bijdragen aan een snelle afwikkeling van de te doorlopen procedure.

Reijngoud Veiligheid kan voor uw bouwwerk en bedrijfsterrein een IPB / MPB opstellen. Op basis van dit document zullen de brandveiligheidsmaatregelen worden vastgelegd en zal het traject van vergunningverlening mogelijk minder tijd vergen en eenvoudiger worden doorlopen.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt