RI&E blootstelling gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen verschillende vormen van schade berokkenen. Sommigen kunnen kanker veroorzaken, anderen kunnen vruchtbaarheidsproblemen of geboorteafwijkingen tot gevolg hebben. Andere stoffen kunnen beschadigingen aan de hersenen of het zenuwstelsel teweegbrengen, als ook astmatische of dermatologische problemen verergeren. De schade berokkend door gevaarlijke stoffen kan het gevolg zijn van een kortstondige blootstelling, maar eveneens van opeenstapeling van stoffen in het lichaam op lange termijn.

Iedere werkgever is volgens de Arbowet verplicht tot het uitvoeren van een risico-in­ventarisatie en ‑evaluatie, als basis voor het arbobeleid. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft betrekking op alle risico’s in verband met veiligheid en gezondheid van de werknemers. Onderdeel van de verplichte RI&E is een inventarisatie van de gevaarlijke stoffen (en producten) die in het bedrijf worden gebruikt en de beoordeling van de blootstelling. De wet schrijft voor dat de aard, de mate en de duur van de blootstelling wordt vastgelegd, en dat dit schriftelijk gebeurt. Dit gebeurt met een RI&E blootstelling gevaarlijke stoffen. Voor kankerverwekkende, mutagene en/of reprotoxische stoffen gelden op grond van Arbobesluit uitgebreidere registratieverplichtingen.

Wanneer uit de RI&E blootstelling gevaarlijke stoffen blijkt dat blootstelling niet uit te sluiten is kan een kwantitatieve blootstellingsbeoordeling (metingen naar gevaarlijke stoffen) noodzakelijk zijn.

Blootstellingsonderzoek – meting gevaarlijke stoffen en toxicologische beoordeling

Wanneer uit de RI&E blootstelling gevaarlijke stoffen blijkt dat blootstelling niet uit te sluiten is kan een kwantitatieve blootstellingsbeoordeling (metingen naar gevaarlijke stoffen) noodzakelijk zijn. Het blootstellingsniveau aan de stoffen moet worden vastgesteld middels geschikte, genormaliseerde meetmethodes of kwantitatieve evaluatiemethodes. De mate van blootstelling moet worden getoetst aan de voor de betreffende stof vastgestelde grenswaarde.

Het vaststellen van het blootstellingsrisico vergt specialistische kennis op het gebied van arbeidshygiëne. Gecertificeerde deskundigen in dienst van Reijngoud Veiligheid kunnen deze blootstellingsbeoordelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen voor u uitvoeren en ondersteunen bij de implementatie van verbeteracties.

Vaststellen van blootstellingsnormen

In het Arbobesluit staat dat voor gevaarlijke stoffen een wettelijke grenswaarde kan worden vastgesteld door de overheid. Indien er geen (wettelijke) grenswaarde is vastgesteld, dient de werkgever een grenswaarde vast te stellen. Als werkgever is het dus aan u om gezondheidskundige grenswaarden op te (laten) stellen voor de gevaarlijke stoffen waarvoor geen grenswaarde beschikbaar is en waaraan uw medewerkers kunnen worden blootgesteld. Hiervoor is specifieke deskundigheid vereist.

Onze specialisten op het gebied van blootstellingbeoordelingen gevaarlijke stoffen en toxicologie kunnen u hierbij ondersteuning bieden.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt