Basis Risico Inventarisatie & Evaluatie (Basis-RIE)

Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet is iedere organisatie verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie arbeidsomstandigheden uit te voeren. De RI&E richt zich met name op de specifieke risico’s welke zich op uw bedrijfslocatie voordoen en op de arbobeleidspunten als omschreven in de Arbowetgeving. Hierdoor is een RI&E ten alle tijden maatwerk en voor u derhalve de unieke basis tot het formuleren van een helder arbobeleid en een gezonde werkplek voor u en uw werknemers.

Hoewel de RI&E vaak als een verplichting wordt gezien kent de implementatie en uitvoering ervan ook veel voordelen:

  • De basis voor een helder beleid, een gezonde werksfeer en een prima werkomgeving voor uw bedrijf
  • Vergroten van het veiligheidsbewustzijn onder uw werknemers
  • Terugdringen van verzuim = hogere omzet!
  • Structurele benadering
  • U voldoet aan wet- en regelgeving
  • Kennis van de risico’s binnen uw bedrijf
  • Het preventief beperken van schade aan mens én materieel

Het doel van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het in kaart brengen en kwantificeren van mogelijke risico’s op de gebieden veiligheid, gezondheid en welzijn, om aan de hand daarvan een actieplan van de te nemen maatregelen op te stellen.

Het uitvoeren van een RI&E wordt gestart met het in kaart brengen van de prioritaire risico’s binnen uw organisatie (op basis van branche gegevens en de bedrijfsactiviteiten). Na dit vooronderzoek wordt door middel van interviews en een rondgang door het bedrijf een inventarisatie gemaakt van de risico’s. Vervolgens worden de verzamelde gegevens en bevindingen geanalyseerd en ingedeeld in risicoklassen.

Voor beleidsmatige onderwerpen wordt het risico ingeschat op basis van het belang in de keten van structurele Arbozorg gericht op preventie. In de andere gevallen wordt het risico berekend kijkende naar het aantal werknemers dat wordt blootgesteld, de blootstellingsduur, de waarschijnlijkheid van optreden en het potentiële letsel. Deze risicoclassificatie kan daarmee de basis zijn voor het op te stellen Plan van Aanpak, waarin de aangegeven maatregelen met prioritering worden opgenomen.

Nadat de concept RI&E en Plan van Aanpak is besproken met de opdrachtgever wordt de rapportage definitief gemaakt.

Reijngoud Veiligheid gaat bij het uitvoeren van de RI&E altijd uit van maatwerk en creatieve oplossingen. Geen bedrijf is hetzelfde, voor de RI&E en de invulling daarvan geldt dit uiteraard ook. Naast het opstellen van de RI&E dient deze te worden getoetst door een kerndeskundige. De zwaarte van de toets hangt af van:

  1. de bedrijfsgrootte: 1 t/m 25 werknemers en meer dan 25 werknemers;
  2. de afspraken over deskundige bijstand: het gebruik van de vangnet- of maatwerkregeling;
  3. ondernomen branche-initiatieven: (i) aanmelding van het RI&E-instrument bij de Stichting van de Arbeid/Steunpunt RI&E of (ii) opname van een model voor RI&E in cao of regeling.

Reijngoud Veiligheid stelt voor aanvang van de RI&E vast of gebruik gemaakt kan worden van een lichtere toetsing. Zo bent u altijd verzekerd van een actuele, bedrijfsspecifieke én prijsbewuste advisering.

Zonder invulling van het plan van aanpak is de RI&E nog niet volledig. Derhalve dient de werkgever periodiek (doch minimaal jaarlijks) na te gaan wat de stand van zaken is met betrekking tot de invulling van de maatregelen. Daarnaast is de RI&E een levendig document wat aanpassingen vergt in geval van veranderingen in het productieproces, de organisatie of waarvoor in de loop der jaren een update noodzakelijk is.

De wet stelt geen termijnen, maar stelt wel als eis dat een RI&E actueel moet zijn. Geadviseerd wordt om in elk geval iedere 4 à 5 jaar opnieuw een RI&E op te stellen, maar ook een update kan mogelijk volstaan. Ook bij de invulling van het plan van aanpak, het bewaken van de invulling en het (gedeeltelijk) updaten van uw RI&E kunnen wij u ondersteunen.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt