CLP stoffenindeling

De CLP-verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen in de Europese Unie door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen. De verordening vervangt twee eerdere wetgevingsdocumenten, de richtlijn Gevaarlijke stoffen en de richtlijn Gevaarlijke preparaten, voorheen verankert in de wet milieugevaarlijke stoffen (Wms).

Dat was de indeling en etikettering met de “oranje” pictogrammen en de R- en S-zinnen. Deze wetgeving is sinds medio 2015 komen te vervallen.

Deze nieuwe indeling op basis van CLP is voor veel overige wet- en regelgeving een beoordelingsbasis. De BRZO2015/SEVESOIII is gebaseerd op deze indeling volgens CLP. Ook bij opstellen van MRA’s is de indeling op basis van milieugevaren belangrijk. Aanduiding Carciogene, mutagene en reprotoxische (CMR) stoffen in de PGS15 en de PGS31 is hierop ook gebaseerd.  Juiste beoordeling en interpretatie van de CLP indeling en onderzoeken als basis van deze indeling is belangrijk. Reijngoud heeft specialisten in dienst die zeer vertrouwd zijn met de indeling op basis van de CLP verordening. Ook zijn zij zeer goed op de hoogte van de te hanteren indelingscriteria en beoordelen van Material safety data sheets (MSDS) en veiligheid informatie bladen (VIB). Met name in geval van preparaten (meerdere stoffen samengevoegd).

De CLP bevat in bijlage VI een lijst van een geharmoniseerde indeling van stoffen (niet preparaten). Dit is de minimum indeling die moet worden gehanteerd. Fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers moeten nieuwe wetenschappelijke en technische ontwikkelingen volgen en beoordelen of de indeling van de stof die zij op de markt brengen, moet worden herzien. Dus bovenop de geharmoniseerde indeling in de CLP verordening komt het voor dat er sprake is van aanvullende zelf classificatie. Het MSDS van een fabrikant, importeur of downstream user is uiteindelijk leidend.

Dit kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. Mogelijk dat de nieuwe inzichten op den duur worden verwerkt in de geharmoniseerde indeling. Wij kunnen deze (geplande) wijzigingen in indeling voor u beoordelen en samen met kijken welke gevolgen dit heeft voor uw bedrijfsvoering.

Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt