AERIUS calculator beschikbaar, vergunningverlening komt weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak van de Raad van State tijdelijk stil liggen, komt in etappes weer op gang. Zo is onder meer op 16 september de nieuwe versie van de zogenoemde AERIUS Calculator beschikbaar gesteld, een rekentool waarmee de stikstofdepositie op een natuurgebied van een nieuw of uitbreidingsproject kan worden berekend. Met behulp van deze calculator kan voor activiteiten die de natuur niet raken weer een vergunning worden aangevraagd.

De nieuwe AERIUS Calculator is een eerste stap om de vergunningverlening weer te hervatten. Wij kunnen met behulp van deze nieuwe tool berekeningen uitvoeren. Als er geen of minder depositie is, kunnen de projecten weer in aanmerking komen voor een vergunning.

Volgens de commissie-Remkes moet het probleem bij de bron worden aangepakt, dus bij de sectoren die de meeste stikstof veroorzaken: veehouderij, verkeer, bouw en industrie. Het kabinet en medeoverheden maken momenteel nieuwe afspraken op basis van het uitgebrachte advies van de  Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes. Zo worden er afspraken gemaakt over intern salderen. Intern salderen is het treffen van maatregelen binnen een project zodat in de nieuwe situatie geen of minder stikstof wordt uitgestoten dan in de huidige situatie.

Mede op basis van de aanbevelingen van het adviescollege, nemen het kabinet en de medeoverheden ook een standpunt in over andere mogelijkheden om de vergunningverlening te hervatten. Dat zijn de zogenoemde ADC-toets en extern salderen. De bevoegde gezagen verlenen op dit moment geen toestemming voor nieuwe plannen en projecten op grond van deze mogelijkheden. Voor een ADC-toets geldt dat alleen toestemming kan worden verleend als alternatieven (A) ontbreken, sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang (D) en compenserende (C) maatregelen worden getroffen. Extern salderen houdt in dat een (nieuw) project dat leidt tot meer stikstofuitstoot toch in aanmerking komt voor een vergunning, mits dit effect door maatregelen teniet wordt gedaan, bijvoorbeeld als een bedrijf in de buurt stopt of wordt uitgekocht.

Wel wil het kabinet inzetten op het doorgaan van projecten die op de lange termijn een gunstig effect hebben op het verminderen van de stikstofdepositie, zoals de bouw van windmolens en het energieneutraal maken van woonwijken, ondanks dat er op de korte termijn tijdens de aanleg/bouw een kleine, tijdelijke uitstoot van stikstof is. De commissie zet het werk voort en wil in mei volgend jaar een nieuw advies uitbrengen, gericht op de langere termijn.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u een berekening van de stikstofdepositie met de AERIUS calculator laten maken om te toetsen of uw project doorgang kan vinden? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl)

Andere nieuwsberichten
Neem contact op

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt